Sale!

ไส้กรองน้ำ Alka-Bio Hyundai แบบ Inline ขนาด 2.5×13 นิ้ว

990.00฿

ไส้กรองน้ำ Alka-Bio Hyundai แบบ Inline ขนาด 2.5×13 นิ้ว

ไส้กรองน้ำ Alka-Bio Hyundai WACO คุณภาพสูงจาก ฮุนได Hyundai WACO ผลิตในเกาหลี (Made-In-Korea) เป็นไส้กรองน้ำสำหรับปรับสภาพน้ำให้เป็นน้ำอัลคาไลน์ คือมีความเป็นด่าง(เบส)อ่อนๆ ช่วยลดสภาพความเป็นกรดในร่างกาย โดยมีผลวิจัยว่าสามารถลดอัตราเสี่ยงการเป็นโรคมะเร็งได้ อีกทั้งยังมีพรายฟองออกซิเจน เหมาะสำหรับเครื่องกรองน้ำ ทั่วไป, ตู้น้ำดื่มที่มีระบบกรองในตัว

อายุการใช้งาน 3,600 ลิตร หรือประมาณ 1 ปี

Description

ไส้กรองน้ำ Alka-Bio Hyundai แบบ Inline

  • เป็นไส้กรองน้ำสำหรับปรับสภาพน้ำให้เป็นน้ำอัลคาไลน์ คือมีความเป็นด่าง(เบส)อ่อนๆ ช่วยลดสภาพความเป็นกรดในร่างกาย โดยมีผลวิจัยว่าสามารถลดอัตราเสี่ยงการเป็นโรคมะเร็งได้
  • ขนาดความยาว 13 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 นิ้ว ทางเข้าออกเป็นแบบสายน้ำขนาด 2 หุน
  • ผลิตในเกาหลี (Made-In-Korea)
  • เหมาะสำหรับเครื่องกรองน้ำ ทั่วไป, ตู้น้ำดื่มที่มีระบบกรองในตัว
  • อายุการใช้งาน 3,600 ลิตร หรือประมาณ 1 ปี