ตัวแปลง 4 หุน เป็น 2 หุน (Adapter แปลงจากท่อน้ำ 4 หุนสู่สายน้ำ 2 หุน)